Uue välispordiväljaku ehitamine - millele tähelepanu pöörata?

Uue välispordiväljaku rajamise ideed analüüsides on tavaliselt peamiseks küsimus - kui palju see kõik maksma võib minna? Tulenevalt laiast valikust erinevate toodete vahel võib projekti eelarve märkimisväärselt varieeruda. Piiratud ressursside tingimustes soovitakse saada igas mõttes võimalikult kvaliteetne lahendus, kuid seda minimaalsete kulutustega.

Pelgalt numbrite kokku löömise kõrval - eelarve - ei tohi aga unustada järgmisi kriitilise tähtsusega aspekte, mis mõjutavad pikas perspektiivis välispordiväljaku edasist käekäiku ja kaaluvad üle eelarvenumbrisse liigse klammerdumise: sihtgrupid, asukoht, esteetilisus, multifunktsionaalsus, kasutusintensiivsus,  turvalisus ja hooldusvajadus. Eelnevast tuleneb omakorda projekti tasuvus ehk see kui palju ressursse (raha, aeg, inimesed) tegelikult välispordiväljaku rajamiseks ning ka ülalpidamiseks kulub.

Kääriku Spordikeskus - Sport Court PowerGame - 2016

Oleme kokkuvõtvalt lahti kirjutanud peamised teemapunktid lihtsustamaks uute välispordiväljakute ehitamist. Vaatluse alt on välja jäetud välispordiväljaku rajamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine ning kooskõlastuste hankimine.

SIHTGRUPID

Väga oluline on määratleda, kes ja milliste vajadustega on need inimesed, kellele kasutamiseks on plaanis välispordiväljak ehitada. Soovitame põhjalikult läbi mõelda ning sõnastada sihtgruppi kuulujate profiilid. Näiteks väikelaste ja noorte ning võrdluseks täiskasvanute puhul tuleb arvestada nende erinevate ootuste ja sportimise aktiivsusega. Kõigile korraga kõike pakkuda ei ole võimalik. Läbi sihtgruppide defineerimise saab aga jõuda tulemuseni, mis katab kasutajate poolt välispordiväljakule seatud tähtsamad eeldused. Olgu selleks siis konkreetse spordiala harrastamise võimalus, spetsiifilise treeninginventari olemasolu, sobivus ÜKE treeningu läbiviimiseks, treeningkeskkonna vastavus rahvusvahelistele standarditele või ööpäevaringne välispordiväljakule ligipääs.

Asukoht

Välispordiväljak tuleb rajada nii nende kasutajate kui väljaku hooldamise mugavuse seisukohalt lihtsasti ligipääsetavasse asukohta. Seejuures on oluline silmas pidada välispordiväljaku sobivust ja tähtsust planeeringus ning ka kohalikus infrastruktuuris. Näiteks tuleb mõelda auto ja jalgrattaga ligipääsetavus ja ka müratase, mis võib kaasa tuua ümberkaudsete elanike pretensioone. Kriitilise tähtsusega on ka teadlikkus välispordiväljaku asukohaks valitud pinnasest - paljud spordiplatsid amortiseeruvad kiiresti just ebasobiva aluspinnase rajamise tõttu. Viimast eelkõige soovist hoida projekti kulud võimalikult madalad. Uue välispordiväljaku rajamisele eelnevalt soovitame nõu pidada maastikuarhitektidega, kes aitavad kogu ala terviklikult planeerida tulevikuvaadet arvestades ja ümbruskonnast tulenevaid võimalusi ja riske hinnates.

Esteetilisus

Siinkohal peame silmas rajatava välispordiväljaku sobivust ümbritsevasse miljöösse nii kasutatavate materjalide valiku ja nende vormi kui ka värvilahenduste poolest. Sõltuvalt asukohast saab eelnevate kombinatsioonides jõuda keskkonda sobituvate ning seda seeläbi ka visuaalselt rikastavate lahendusteni.

Voka jõulinnak - jõulinnak - 2016

Multifunktsionaalsus

Tulenevalt erinevates sihtgruppidest soovitame alati mõelda suuremast pildist kitsama suunas liikudes. Välispordiväljakuid saab rajada nii ühe spordiala keskseid kui ka mitme spordiala harrastamist võimaldavaid. Multifunktsionaalsuse aspekt loob korraga rohkematele spordihuvilistele sobiva keskkonna oma treeningtegevuste läbiviimiseks. Üheks olulisemaks aspektiks on siinkohal sobiva spordiväljakukatte valik, mis vastaks mitmete spordialade harrastamiseks sobivatele nõudmistele. Soovitame antud etapis kaasata erinevate sihtgruppide esindajaid.

Kasutusintensiivsus

Mida rohkem välispordiväljak kasutust leiab, seda regulaarsemalt vajab see hooldamist. Nii spordiinventari kui ka spordiväljakukatte valikul tuleb silmas pidada nende sobivust aktiivsele kasutamisele välitingimustes. Soovitame erinevaid lahendusi võrreldes alati välja uurida sarnaste referentside olemasolu ning täpsustada eelistatud toodete omadusi vastupidavuse aspekti hinnates. Spordiväljakukatetest oleme seadnud fookuse plastikkattele, mis on väga vastupidav nii kõrge kasutusintensiivsuse korral kui ka minimaalse hooldusvajadusega.

Turvalisus

Igasuguse sportimiseks mõeldud keskkonna loomisel on kõige tähtsam tagada sportlaste turvalisus. Soovitame alati põhjalikult tutvuda eelistatud toodete omaduste ning tootja ja paigaldaja taustaga, et olla kindel pakutavatele lahendustele omistatud kvaliteedis. Meie kogemus näitab täna veel kahjuks seda, et tihtipeale kaalub vähetuntud ja -kasutatud "odavam" toode üle sportlasele tõendipõhiselt turvalisust pakkuva lahenduse.

Rafa Nadal Tennis Academy - GreenSet - 2016

Hooldusvajadus

Välispordiväljaku hooldusvajaduse teema on kõige rohkem seotud projekti tasuvuse hindamisega. Hooldusvajaduse all peame silmas seda, et välispordiväljaku inventar vajab kontrollimist ning spordiväljakukate korrastamist või väljavahetamist. Kogemus näitab, et projekte planeerides jäetakse hooldustegevustega seotud kulude arvestamine tähelepanuta. Tänane madal investeering võib aga pikas perspektiivis kujuneda hoopiski kallimaks kui algselt kallina tundunud lahendus. 

Loodame, et eelnev ülevaade aitab kaasa põhjalikumalt läbimõeldud välispordiväljakute rajamisele Eestis. Küsimuste korral võta meiega julgesti ühendust - arutame tekkinud idee läbi ning viime selle ka koos ellu.

Mario Luik | Partner

Mario Luik