Panustame Eesti spordi arengusse kvaliteetsete treeningkeskkondade rajamisega

Tervislike eluviisidega ja energiast pakatavad inimesed on iga ühiskonda edasi­viivaks jõuks. Ühelt poolt on selleks oluline teavitustöö spordi­ga tegelemise vaja­duse ja õigesti toitu­mise kohta. Teisalt soodustab inimeste (eelkõige laste) huvi sportimise vastu ja kehalise aktiivsuse kasvu ligi­pääsetav kvali­teetne sportimise keskkond koos kvalifit­seeri­tud spetsialistidega.

Kääriku Spordikeskus - Sport Court PowerGame - 2016

Kääriku Spordikeskus - Sport Court PowerGame - 2016

Anname selle saavutamiseks panuse läbi vastupidavate spordi­väljakute rajamise koos vajaliku spor­diinven­tari­ga. Peame tähtsaks mitmekülgsete treening­võima­luste tagamist igal tasemel spordi­huvilistele – inva-, noor- ja tipp­sport­lastele ning harrastajatele.

 • Meie missioon on muuta sportimise keskkond võimaluste­rohkeks, atrak­tiivseks ja kvali­teet­seks läbi eristuvate terviklahenduste.
 • Meie visioon on olla kõige tunnustatum ja soovi­tatum innovaatilisi ning kasutajate ootusi ületa­vaid lahen­dusi pakkuv spordiväljakute rajaja Eestis.
 • Väärtustame oma töös usaldus­väär­sust, pühendumust, ootuste ületamist, kvaliteeti, mees­konna­tööd, eris­tumist ja edumeelsust.

Meie meeskond on spordi valdkonnas olnud tegev rohkem kui 20 aastat. Seda kollektiivselt läbi:

 • spordiväljakute planeerimise nõustamise ja rajamise,
 • spordiklubi- ja spordialaliidu juhtimise,
 • spordiorganisatsioonidega suhtlemise,
 • profisport­lasena Eesti korvpalli meistriliigas kaasalöömise,
 • korvpalli noortekoondise liikmeks olemise,
 • Eesti meeste korvpalli rahvus­koon­dise manageerimise,
 • noorsportlaste- ja harras­tajate treenimise,
 • spordi­ürituste korral­damise,
 • ja igapäeva­selt ise aktiivselt spordi­ga tegele­mise.

Aastatega oleme läbimõeldud terviklahenduste pakkumiseks üles ehitanud tugeva koostööpartne­rite võrgustiku. Omame kompe­tentse äriprojek­tide kon­sul­teeri­mise, rahas­tuse taotlus­projek­tide koos­­tamise ning turun­duse ja digi­taalse disaini vallas. Meie tooted ja teenused, kogemused ning pädevu­sed aitavad ellu viia erinevaid projekte – alates spordi­välja­kule iga­päevase inven­tari soeta­mi­sest kuni spordikeskustesse sise- ja välispordi­väljakute rajamiseni.

Oma kataloogis oleme välja toonud klientide poolt enam eelistatud lahen­du­sed spordi­väljakute sisustamiseks ning seda lähtuvalt meie fooku­ses olevatest spordi­aladest – tegut­seme just nendes valdkondades, kus oleme kindlad oma teadmis­tes ja saame jagada väärtuslikke kogemusi. Lisaks oleme oma kataloogis välja toonud meie tehtud tööd ja kliendid, koos­töö­part­nerite üle­vaate, koosöö- ja garantii­tingi­mused ning olulisema lisainfo spordi­välja­kute rajamise kohta. Toodete kohta täpsema info ja hinnapakkumise saamiseks võta meiega julgelt ühendust!

Töötame pikaajalise ja avatud koostöö nimel, mis annab meile võimaluse turu vajadusi veelgi pare­mini tundma õppida. Võta meiega julgelt ühendust oma projektist ülevaate andmiseks ning projekti eelarve jaoks esmase hinnakalkulatsiooni saamiseks.

Suhtlemiste ja kohtumisteni,

Mario Luik | Partner
Keio Kuhi | Partner

Mario Luik